ข่าวสาร Update!!

ข่าวจากศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการเรียน
วันอังคาร, 08 มิถุนายน 2564 ::: อ่าน 204
จำนวน ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ครู 1 เครื่อง นักเรียน 18 เครื่อง รวม 19 เครื่อง   ห้องคอมพิวเตอร์ 2ครู 1 เครื่อง นักเรียน 15 เครื่อง รวม 16 เครื่อง  ... อ่านต่อ...
IMAGE การกำหนดปีปฏิทินใหม่ สำหรับระบบงานสารบรรณ ใน SMSS
วันอังคาร, 03 มกราคม 2566 ::: อ่าน 74
ให้ผู้ดูแลระบบ SMSS เพิ่มผู้ดูแลงานสารบรรณ(เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางของโรงเรียน) แล้วให้เจ้าหน้าที่สารบรรณเข้าไปกำหนดปีปฏิทินทุก ๆ วันที่ 1 ของปีในระบบ SMSS ... อ่านต่อ...
IMAGE Joomla can't upload files over 1MB
วันอังคาร, 03 มกราคม 2566 ::: อ่าน 76
Please observed your hosting the following 1.if your directory is your_domain/public_html/ you can see folder name cgi_bin/ edit .htaccess fill following text 2 line and save   php_value upload_max_filesize 1000M php_value post_max_size 1024M   2.if your directory is your_domain/public_html and can't find the cgi_bin you can go to your joomla website directory and create file .htaccess and fill 2 line and save   php_value upload_max_filesize 1000M php_value post_max_size 1024M   in my lab... อ่านต่อ...
ปฏิทินกิจกรรม
วันอังคาร, 27 ธันวาคม 2565 ::: อ่าน 113
อ่านต่อ...